Automotive Article
Samsung หยุดให้ความสนใจที่จะลงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเหตุผลสุดจะพระเอก
126 Sankwan | 18 พ.ค. 65 17:15
อย่างที่เห็นกันว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทไอทีหลายๆ เจ้าได้หันไปเล่นกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไมว่าจะเป็น Huawei, Foxconn, Skyworth, Sony, Panasonic และ Apple เป็นต้น และทาง Samsung เองก็เคยให้ความสนใจตลาดนี้อย่างจริง
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy