Automotive Article
Elom Musk บอก McDonald's ถ้ายอมรับเหรียญ Dogecoin จะยอมกิน Happy Meal ออกทีวีให้เลย
173 พี่หมี | 26 ม.ค. 65 11:16
ดูเหมือนว่าบอสใหญ่ของ Tesla อย่างนาย Elon Musk จะชื่นชอบเหรียญ Cryptocurrency อย่าง Dogecoin จริงๆ ครับ
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy