Xiaomi 12 Ultra ลือกลับไปใช้ชาร์จเร็ว 120W อีกครั้ง และแบตเยอะขึ้นเล็กน้อย
Xiaomi 12 Ultra ลือกลับไปใช้ชาร์จเร็ว 120W อีกครั้ง และแบตเยอะขึ้นเล็กน้อย
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy