Nissan เผย project “น้องมีนา” ร่างใหม่หัวใจไฟฟ้าจะถูกออกแบบโดย ญี่ปุ่นแต่ผลิตโดยฝรั่งเศส
Nissan เผย project “น้องมีนา” ร่างใหม่หัวใจไฟฟ้าจะถูกออกแบบโดย ญี่ปุ่นแต่ผลิตโดยฝรั่งเศส
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy