‘24 FIX’ จัดกิจกรรม ‘แรกพบช่างยุคใหม่ เปิดรับบุคลากรด้านงานช่าง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
‘24 FIX’ จัดกิจกรรม ‘แรกพบช่างยุคใหม่ เปิดรับบุคลากรด้านงานช่าง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy