Camera : Nikon ประกาศยกเลิกการใช้คำว่า Slave และ Master ในระบบแฟลช

น้าป๋วย | 21 ก.ค. 2563 15:12:23

394

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Nikon ประกาศยกเลิกการใช้คำว่า Slave และ Master ในระบบแฟลช

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Canon ยกเลิกการใช้คำว่า Slave และ Master ในระบบแฟลชเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดทาง Nikon เองก็ออกมาประกาศว่าจะเลิกใช้คำดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยคำว่า Slave และ Master เป็นศัพท์ที่เกี่ยวขอ้งกับระบบการสั่งงานไร้สายของแฟลช โดยตัวส่งสัญญาณจะเรียกว่า Master ส่วนตัวรับสัญญาณจะเรียกว่า Slave แต่คำดังกล่าวนั้นมีความหมายตรงตัวในเรื่องของทาสและเจ้านายซึ่งมีความอ่อนไหวต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับที่หลายบริษัทหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำที่ส่อถึงเรื่องประเด็นสิทธิมนูษยชนนั่นเอง

fstoppers