Review : Samsung Gear VR with Controller สู่โลกเสมือนในมุมมองที่กว้างกว่า และควบคุมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม !!

เฮียแม็พ | 5 ก.ค. 2560 13:00:50

22552

VIEWS เฮียแม็พ

Review : Samsung Gear VR with Controller สู่โลกเสมือนในมุมมองที่กว้างกว่า และควบคุมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม !!