YouTube ประกาศทดลองซ่อนปุ่ม dislike

Sankwan | 1 เม.ย. 2564 16:15:51

1312

VIEWS Sankwan

YouTube ประกาศทดลองซ่อนปุ่ม dislike

YouTube ได้ออกมาประกาศผ่านทาง Twitter ว่าทางพวกเขานั้นกำลังทดลองซ่อนปุ่ม dislike หรือปุ่มไม่ชอบเพราะว่าในบางครั้งจะมีกลุ่มที่เรียกว่า dislike mobs ถูกสร้างขึ้นเพื่อจงใจลดการมองเห็นทำให้ยอดวิวหดหายจน creator หลายช่องถึงขั้นถอดใจก็มี

ซึ่ง YouTube ได้ทดลองเก็บสถิติใน YouTube Studio ของ creator ต่างๆและพบว่าในบาง Content มีเนื้อหาที่ดีแต่กลับเจอกลุ่มคนบางกลุ่มกดปุ่ม Dislike จนทำให้ช่องเหล่านั้นเสียกำลังใจและถูกลดการมองเห็นลงไป

โดย YouTube ได้พิจารณาแนวคิดซ่อนตัวเลขทั้งกลุ่มชอบและไม่ชอบออกไปเพื่อทำให้ creator ไม่ต้องไปสนใจกับยอดเหล่านั้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ creator หน้าใหม่สร้าง Content ออกมาเรื่อยๆ 

แต่ถ้าหากเราพิจารณากันดีๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับศิลปินบางคนหรือ creator บางคนที่มีการแสดงออกหรือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่พอใจไม่ว่าเขาจะสร้าง Content อะไรออกมาดีแค่ไหนก็ต้องมีคนไปรุมกดปุ่มไม่ชอบกัน แต่ก็อีกล่ะครับมันก็เหมือนดาบสองคม เพราะ creator บางคนก็จะไม่ได้รู้ feedback ของตัวเองว่าคอนเทนต์ที่ทำออกมานั้นได้รับกระแสอย่างไร 

ที่มา : theverge