เปิดตัวโครงการ ปราจีนบุรีเมืองสุขภาพดี “ต้นแบบเมืองสุขภาพดี ทําจริง เห็นผลจริง โดยกลุ่ม Thai StartUps”

กู๊ดดรีม | 28 ส.ค. 2562 13:33:44

799

VIEWS กู๊ดดรีม

เปิดตัวโครงการ ปราจีนบุรีเมืองสุขภาพดี “ต้นแบบเมืองสุขภาพดี ทําจริง เห็นผลจริง
โดยกลุ่ม Thai StartUps”

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัทสตาร์ทอัพแนวหน้าของเมืองไทยสองรายได้แก่ คิวคิว (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท อรินแคร์ จํากัด จัดงานเปิดตัวโครงการ ปราจีนบุรีเมืองสุขภาพดี (PMID Prachinburi Medical Innovation District Opening Day) “Making the real impact” “สร้างต้นแบบของจริง” ให้เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาเมืองสาธารณสุขด้วยนวัตกรรม ขึ้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน เพื่อต่อยอดไปยังการนําเทคโนโลยีและการบริการอื่นๆของกลุ่มสตาร์ทอัพเข้ามาร่วมสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ภายในงานผู้จัดได้นําคณะสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนจากสาธารณะสุขจังหวัด รวมไปถึง หน่วยงานรัฐที่ สนับสนุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมจาก สตาร์ทอัพ ที่ได้นํามาใช้กับโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลในจังหวัด 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โรงพยาบาลนาดี โรงพยาบาลบ้านสร้าง โรงพยาบาลศรีมโหสถ และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ เป็น 6 โรงพยาบาลนําร่อง ซึ่งนวัตกรรมที่ได้นํามาใช้เพื่อเป็นตัวตั้งต้นในการขยายผลไปยังบริการในส่วนอื่นๆนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 นวัตกรรม ได้แก่ 

QueQ Hospital Solution ระบบบริหารจัดการคิว จาก บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถบริหารจัดเวลาในการมาโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ Mobile Application ในการจองคิวล่วงหน้าจากที่บ้าน เข้ารับบริการตามนัดหมาย ไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาที่หน้าห้องตรวจนาน ๆ เสร็จสิ้นการรับบริการได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะต้องไปตรวจกี่แผนก และยังช่วยให้พยาบาล และคุณหมอ สามารถตรวจสอบคิวทั้งหมดในแผนกได้แบบเรียลไทม์ ส่วนในฝั่งของโรงพยาบาลเองนั้นสามารถที่จะตรวจสอบการแน่นขนัด เห็นจุดที่มีปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการบริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ ได้พร้อมให้บริการในหลายๆแผนกของทั้ง 6 โรงพยาบาลแล้ว และคาดว่าจะขยายผลไปยังทุกแผนกภายปีนี้

Arincare แพล็ตฟอร์มบริหารจัดการเภสัชกรรมครบวงจร จากบริษัทอรินแคร์ จํากัด ซึ่งจะช่วยเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา สามารถบริหารคลังยา จ่ายยา เก็บประวัติคนไข้ รวมถึงเชื่อมต่อส่งตัวคนไข้ไปยังสถานพยาบาลเพื่อรักษาต่อ ภายใต้แนวคิด “ Digital Pharmacy Solution ” ซึ่งได้ถูกนํามาใช้กับร้านขายยาในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น อรินแคร์ ยังมีระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E - Prescription เพื่อยกระดับสาธารณสุขเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าด้านสาธารณสุข แก้ปัญหาราคายาแพง ปัญหาการใช้ยาแบบผิดประเภท และการจําหน่ายยาแบบผิดกฏหมาย อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของคนไทยทุกคน 

ในช่วงบ่าย มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลักดัน จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็น PMID (Prachinburi Medical Innovation District) ณ หอประชุมอภัยภูเบศรชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน 

และลงนามในความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายในการ “ สร้างของจริง ” ที่ใช้งานได้ และวัดผลได้จริง เพื่อสร้างปราจีนบุรีเป็นเมืองตัวอย่าง ของการนํานวัตกรรมจาก สตาร์ทอัพ สัญชาติไทย มาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) , สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และ สมาคมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) ที่ได้มาร่วมสนทนา ถึงแนวทางในการสนับสนุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ ในการทํางานร่วมกับภาครัฐ และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Government Procurement Transformation (GPT) จาก NIA ที่ช่วยให้สตาร์ทอัพทํางานกับภาครัฐได้ง่ายขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ หน่วยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างบริการหรือสินค้าต่างๆ ได้ ภาคเอกชนได้ง่ายขึ้น ปลดล็อคข้อจํากัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ ซึ่งมีขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าหากไม่ได้โครงการนี้เปิดทางให้ QueQ และ Arincare สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐได้ งานความร่วมมือวันนี้ก็อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ” 

และยังมีในส่วนของ depa Digital StartUp Fund เงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นของผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล จาก DEPA หรือ การอบรมเพื่อบ่มเพาะนักธุรกิจดิจิตอล (Business Incubator) จาก NSTDA รวมถึงกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สมาคม TTSA จัดขึ้นเพื่อร่วมสร้างสังคมของผู้ประกอบการ และ Ecosystem ของ สตาร์ทอัพไทย ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างยั่งยืน