IT : ลุยแล้ว กลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous เปิดโปงรายละเอียด ISIS พร้อมถล่มบัญชี Twitter ไปถึง 5,500 บัญชี

น้าป๋วย | 18 พ.ย. 2558 14:46:47

11241

VIEWS น้าป๋วย

IT : ลุยแล้ว กลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous เปิดโปงรายละเอียด ISIS พร้อมถล่มบัญชี Twitter ไปถึง 5,500 บัญชี