กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศ

ทีมงานTechXcite | 25 มิ.ย. 2552 22:05:19

2619

VIEWS ทีมงานTechXcite

กระทรวงไอซีที เร่งผลักดันบรอดแบนด์ให้เป็นวาระแห่งชาติ
จัดประชุม “การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศ”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุม ในหัวข้อเรื่อง “การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศ” แถลงสาระสำคัญในนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับการผลักดันเทคโนโลยีบรอดแบนด์ให้เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจาก 20 กระทรวงและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์ต่อการลงทุนด้านไอซีทีของภาครัฐ ที่จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและในระยะยาว

Ranongrakร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “ในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เราตระหนักดีว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคือ กลยุทธ์สำคัญที่จะนำพาประเทศไทยกลับสู่สภาวะการณ์ปกติได้เร็วขึ้น ยิ่งโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้เกิดขึ้นในระยะยาว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง หรือที่เรียกว่า Smart Thailand ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกระทรวงไอซีที” 

 “ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว พันธกิจที่สำคัญของกระทรวงฯ คือจะต้องพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ พร้อมทั้งพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง กระทรวงฯ ตั้งเป้าสำหรับแผนไอซีที คือ ภายในปี 2553 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ หรือคิดเป็นผู้จดทะเบียนการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8 ล้านพอร์ต ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเป็น 4 ล้านเครื่องภายในปี 2553 เพื่อเป็นการยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศขึ้นอย่างน้อย 15 อันดับ จากการจัดอันดับของ Networked Readiness Rankings ภายในปี 2556 และเป็นการเพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไอซีทีต่อ GDP ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 13 ภายในปี 2556 อีกด้วย” 

นายอังศุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเสริมว่า “กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการใช้ไอซีที เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจ แรงผลักดันประการหนึ่งที่กระทรวงฯ เห็นว่าควรทำให้เกิดขึ้น คือ การผลักดันให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ” 

“ดังนั้น กระทรวงฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจะทำหน้าที่หารือกับบริษัทโทรคมนาคมต่างๆ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดสรร ติดตั้ง และการเช่าใช้โครงข่ายบรอดแบนด์ ครอบคลุมทั้งในเมืองใหญ่และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อาทิ จัดทำโครงการบรอดแบนด์ราคาถูกควบคู่ไปกับโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูก โดยการนำมาตรการภาษีมาใช้ในการสนับสนุน หรือการให้ภาครัฐใช้งบประมาณเข้ามาช่วยสนับสนุน หรือโครงการอบรมบุคคลากรและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถด้านไอซีทีเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ จะจัดทำเรื่องเสนอของบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 2 พันล้านบาท ซึ่งไม่นับรวมถึงการติดตั้งโครงข่าย ภายในปี 2553 มาใช้ในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรอดแบนด์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้” 
        

นอกเหนือจากการร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์ของทั้ง 20 กระทรวง และ 5 หน่วยงาน ทางกระทรวงฯ ยังได้เชิญนายไบรอัน เมฟฟอร์ด ประธานกรรมการบริหารบริษัท Connected Nation, Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ได้รับการรู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องของการผลักดันการเข้าถึงเทคโนโลยีให้เกิดขึ้น มาเล่าถึงกรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีบรอดแบนด์ มาช่วยกระตุ้นจีดีพีที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนและประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ยังได้เชิญนายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาแสดงวิสัยทัศน์ถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไอทีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในส่วนของ ภาครัฐ ธุรกิจ และภาคประชาชน 
      

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กระทรวงกลาโหม
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี