PR : แอลจีร่วมสร้างสรรค์โลกสีเขียว ภายใต้โครงการ “LG Life’s Green Life’s Good”

ทีมงานTechXcite | 17 ก.ค. 2555 11:28:50

4828

VIEWS ทีมงานTechXcite

แอลจีร่วมสร้างสรรค์โลกสีเขียว ภายใต้โครงการ “LG Life’s Green Life’s Good”

กรุงเทพฯ, 17 กรกฎาคม 2555 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) สานต่อโครงการ “LG Life’s Green Life’s Good” เนื่องในโอกาสวันอาสมัครประจำปีของแอลจีทั่วโลก โดยปีนี้คณะผู้บริหาร นำทีมพนักงานกว่า 60 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายหาด ป่าชายเลน และปล่อยปูทะเล สร้างความสมดุลของระบบนิเวศภายในโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมมอบจักรยานเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของวนอุทยานฯ ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสรรค์โลกสีเขียวอย่างยั่งยืนของแอลจี

โครงการ “LG Life’s Green Life’s Good” จัดขึ้นเนื่องในวันอาสมัครประจำปีของแอลจีทั่วโลก โดยจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแอลจีสำนักงานใหญ่ในการรับผิดชอบต่อสังคมและมี ส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งแอลจียังมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียว ภายใต้โครงการ “กรีน 2020”  โดยมุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 200 ล้านตัน ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552 – 2563 ด้วยการลดก๊าซจากกระบวนการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการขนส่งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากขวา) ศุภรางศุ์  อนุชปรีดา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร (ขวา) และนฤมล ตั้งทองปั้น ผู้จัดการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล (ซ้าย) ร่วมปลูกป่าชายหาด กับสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าอุทยานปราณบุรี ในโครงการ LG Life’s Green Life’s Good

พนักงานของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) เป็นอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายหาดและป่าชายเลน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ LG Life’s Green Life’s Good เนื่องในวันอาสาสมัครประจำปีของแอลจีทั่วโลก

คุณธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 5 จากซ้าย) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสร้างสรรค์โลกสีเขียว ในโครงการ “LG Life’s Green Life’s Good” จัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาด ป่าชายเลน ปล่อยปูทะเล พร้อมมอบจักรยานเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ โดยมี คุณสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรี (ที่ 6 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์